Login
Main menu

Je to častá otázka při prezentaci autosedaček Kiddy na výstavách a nebo přímo na prodejnách. Kiddy se totiž od všech ostatních autosedaček již od roku 1979 odlišuje svým ochranným pultíkem. Jistě, nově se objevují ochranné pultíky i u jiných značek a to intenzitu těchto dotazů jenom znásobilo. V následujícím článku se pokusím s maximální objektivitou na tuto otázku odpovědět.

 

Následující diagramy dokumentují výsledky měření zatížení krční páteře, zrychlení hlavy a také zrychlení působící na hrudník. Červená křivka odpovídá měření autosedačky s pětibodovými pásy, zelená autosedačce Kiddy s ochranným pultíkem. Na svislé ose jsou vynášeny hodnoty naměřených zatížení a na vodorovné ose čas od okamžiku nárazu. Jak je vidět vše důležité se odehraje během 150 milisekund. Pro hrubou představu o velikosti působících sil si je potřeba uvědomit, že hodnota 3000 N odpovídá cca tíhové síle 300 kg.

 

 

Zatížení krční páteře

Na diagramu je vidět obrovský rozdíl mezi oběma systémy a to jak v maximálních naměřených hodnotách, tak i v celkovém (integrálním) zatížení, které nám popisuje obsah plochy pod příslušnou křivkou. Červená křivka ukazuje, že při prvním náporu mírně povolily pásy, po jejich utažení vymezením vůli přichází první maximum, pak povoluje konstrukce sedačky a síla působící na krční páteř dítěte se snižuje.Tyto deformace vedou ke zpevnění konstrukce a opět roste zatížení krční páteře. Nakonec pusobení sil na systém odeznívá v důsledku absorpce energie deformační prací. Náběh namáhání zobrazený zelenou křivkou je pozvolnější, v maximu nedosahuje ani třetinových hodnot křivky červené.Také postupné snižování zatížení ukazuje optimální průběh deformací a absorpce kinetické energie. 

Zrychlení působící na hlavu

I u tohoto parametru, který však částečně souvisí s předchozím diagramem, je vidět více než 2 násobně vyšší hodnoty naměřené u 5-ti bodových pásů. Průběh obou křivek je obdobný a již z principu působení sil nemůže u zelené křivky dojít ke špičkam obdobným křivce červené.

 
 

Zrychlení v oblasti hrudníku

Zde je vidět přibližně obdobný tvar obou křivek avšak zelená křivka neobsahuje špičky. Maximální hodnoty červené křivky jsou opět více než dvojnásobné avšak integrálně měřeno celkové zatížení se liší jen cca o 30%.

Závěrem lze říci, že tato měření prokázala výhody ochraného pultíku pro snížení zatížení dítěte při autonehodě. Je ale důležité si uvědomit, že v reálné životě je autosedačka pouze jeden z článků dětského zádržného systému a že o účinosti její ochrany rozhoduje i správné upevnění autosedačky. Při nehodě dochází k mnoha dalším jevům, které nejsou tímto testem postižitelné. Na základě hluboké znalosti příslušné problematiky jednoznačně doporučujeme použití ochranného pultíku pro děti hmotnostní kategorie 9-18 kg a také pořizování jen těch autosedaček, jejichž výrobci mají s tímto systémem dlouholeté zkušenosti i dostatek experimentálních dat.